İktisada ait ‘torba’ kanun teklifi TBMM genel Heyeti’nde maddeleşti

Ekonomi Kas 03, 2022 Yorum Yok

Ekonomiye ait düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Birtakım kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, TBMM genel Konseyi’nde kabul edilerek maddeleşti.

Kanunla, yenilenebilir güçte vergi muafiyeti 25 kW’den 50 kW’ye çıkarılıyor.

Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı elektrik gücü üretimi hedefiyle, sahibi oldukları yahut kiraladıkları konutların çatı yahut cephelerinde, heyeti gücü azami 50 kilovata kadar elektrik gücünden gereksinim fazlasını nihayet kaynak tedarik şirketine satanlar, gelir vergisinden muaf olacak.

İşverenlerce, Amel yerinde yahut müştemilatında Yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük Yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu meblağı aşarsa, aşan kısım ile bu maksatla sağlanan diğer menfaatler, fiyat olarak vergilendirilecek.

Yurt dışında yapılan inşaat, tamir, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen Yurt dışındaki çalışmaları karşılığı patronun Yurt dışı karlarından karşılanarak yapılan fiyat ödemeleri, gelir vergisinden istisna olacak.

Bireysel iştirak yatırımcısı tam mükellef gerçek şahısların, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ilişkin iştirak paylarını, en az 2 Yıl elde tutmaları kaidesiyle Vergi Metot Kanunu’nun değerlemeye ilişkin kararlarına nazaran hesapladıkları payların fiyatlarının yüzde 75’ini, yıllık beyannamelerine husus kar ve iratlarından payların iktisap edildiği devirde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

Yıllık indirim meblağı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu karar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir yahut karlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Öğrenim kredisi borcu faizsiz ödenecek

Yüksek tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 Yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık periyotlar halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, birinci Yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her Yıl için verilen ölçüye yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Lakin ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme süreci en Çok üç sefer yapılabilecek.

Ödemenin askerlik devrine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik devrinin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi yahut tüzel nedenlerle takibinde Yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu asıllar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme artırımı hesaplanacak. Taksitlerin, nihayet taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi yahut Noksan ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit meblağları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı müddetinin belirlenmesinde, nihayet taksitin vade tarihi temel alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında yahut tahsilden sonra ölenlerin yahut yüzde 90 ve üzeri Mani sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek.

Kredi Meydan yahut kredi borcunun ödeme vakti şimdi başlamamış şahıslara, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen fiyatlara endeks hesaplanmayacak. Kredi Geri ödemesi süren yahut borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan bireylere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen meblağlara ek edilmiş endeks meblağları terkin edilecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten Evvel Tahsil edilen meblağlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde şimdi Tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks fiyatları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

Yersiz yapılan muhtaç, meskende bakım yardımı ödemeleri Geri alınmayacak

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, gerçeğe Müsait olmayan sıhhat heyeti raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki bireylere bu hususun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve Geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

İlgililer hakkında rastgele isimli, idari ve icrai takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında hususun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yönetim tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

Tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi periyodunda öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net taban fiyat meblağında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta aylık fiyat ödenecek. Bu ödemeden rastgele bir vergi kesilmeyecek.

Vakıf üniversitelerinde bu meblağın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin meblağını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan fiyatsız girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner kapital İşletmesi Merkez Müdürlüğü yahut iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek, üçüncü şahıslara devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen süreksiz hususla, gerçeğe Müsait olmayan doküman ve sıhhat şurası raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler dış fazla, yersiz ödenen ve Geri alınması gereken konutta bakım yardımı ödemeleri ile bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Yürürlük tarihinden Evvel bu kapsamda Tahsil edilen fiyatlar bakımından ilgili bireyler lehine hiçbir biçimde alacak hakkı doğmayacak ve yapılan tahsilatlar iade edilmeyecek.

Kısa çalışmaya ait süreçlere düzenleme

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle Kovid-19 sebebiyle patronların yaptıkları zorlayıcı Sebep gerekçeli kısa çalışma müracaatlarının alınması, kıymetlendirilmesi ve ödenmesine ait süreçler ile nakdi fiyat dayanağı süreçleri hakkında Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı ile İş ve Personel Bulma Kurumu işçisine rastgele bir mesuliyet yüklenemeyecek.

Bu kapsamda Kovid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat dayanağı ödemelerinde kusurlu süreçlerden kaynaklanan Çok ve yersiz ödemeler ile nakdi fiyat dayanağından yararlanan emekçinin, müracaatta bulunduğu patron tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde patrona uygulanan idari Nakit cezalarından, bu hususun yürürlük tarihi prestijiyle Tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilemeyecek.

Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve Tahsil süreçlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan evraklarda Kuruluş ve bakanlık aleyhine yargılama masrafına hükmedilmeyecek. Kısa çalışma uygulanan periyotta patron tarafından Amele çıkarılmasına istinaden oluşan Çok ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına yahut kovuşturmasına bahis olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat dayanağı ödemeleri bu husus kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması yahut kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut beraat kararı verilenler hakkında bu husus uyarınca terkin kararları uygulanacak.

Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle süreksiz İthalat rejimi kapsamında ferdî kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren hak sahipleri tarafından gümrük yönetimine bilgi verilmeden taşıtsız Yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak.

Yapılan bu değişiklikle taşıtın marka, model ve yaşına nazaran değişmekle birlikte, orantısız formda yüksek olduğu bedellendirilen cezalarda indirime gidilecek.

Kur Muhafazalı Mevduat uygulamasının müddeti 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak

TBMM genel Şurası’nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Kimi kanun ve kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a nazaran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurası (BDDK), bir banka ya da banka kümesi için aktiflik bahisleri bazında sınırlama yahut kısıtlamalar getirmek suretiyle aktiflik müsaadesi vermeye yetkili olacak.

Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin inançlı ve kesintisiz bir formda sürdürülmesinde Değerli yeri bulunan hizmet sağlayıcıların uymaları gereken yordam ve temelleri belirleme yetkisi BDDK’ye veriliyor.

Mevduat bankalarının iştirak fonu kabulü, finansal kiralama süreçleri; iştirak bankalarının mevduat kabulü; kalkınma ve yatırım bankalarının ise mevduat kabulü ve iştirak fonu kabulü üzere faaliyetlerde bulunmaları ve aktiflik sınırlamaları yahut kısıtlamalarına uymamaları halinde, 1 milyon liradan ve çıkar sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere, kısıtlama ve sınırlamalara terslik teşkil eden meblağın yüzde 100’üne kadar idari ceza verilecek.

SGK’nin taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da iç olmak üzere her türlü satışı ve diğer Amel ve süreçlerin yürütülmesine ait yol ve asıllar, Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

2022 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım mukavelesi yapılmış halk üniversite sıhhat hizmeti sunucularının SGK’ye 31 Aralık 2022’ye kadar verdikleri tedavi hizmetlerine ait Yekün tahakkuk meblağının götürü bedel kontrat meblağından düşük olması durumunda, ortadaki ayrım terkin edilecek.

Sermaye azaltımında vergileme

Sermayeye kaynak transferinden itibaren 5 Yıl boyunca kapital azaltımı yapmayan kurumlarda, bu müddetin sonunda kapital azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi yahut tıpkı kapital ile sermayeye eklenen öteki ögelerin Yekün sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma husus edilen fiyat içindeki ögeler tespit edilerek vergilendirme yapılacak.

5 yıldan Evvel kapital azaltımı yapan kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle sermayeye ek dışında Öbür bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi yahut kapital hesabından Öbür hesaplara transferi kurumlar vergisine ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, daha sonra yalnızca kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi hesaplardan, vergiye tabi olmayan nakdi ve birebir sermayeden oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacak.

Yapılan kapital azaltımında sermayeye eklenen kaynakların kimilerinin 5 yıllık süreyi aşması, kimilerinin ise aşmaması durumunda ise Laf konusu kaynaklardan öncelikli olarak sermayeye ek edilme tarihi 5 yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecek. Böylece sermayeye ek olunan kaynakların en az 5 Yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının kuvvetli kalması teşvik edilecek.

Geçmiş Yıl ziyanlarının mahsubu suretiyle kapital azaltılması durumunda, azaltıma bahis edilen kapital ögeleri da kapital azaltımında vergilemeyi düzenleyen bu kararlar kapsamında tespit edilecek. Lakin bu fiyatlar üzerinden kar dağıtımı yahut anne merkeze aktarılan meblağ kapsamında vergi kesintisi yapılmayacak.

Kur Muhafazalı Mevduat uygulamasına uzatma

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken nihayet tarih 31 Aralık 2023 olacak. Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek nema ve kar hisseleri ile öbür yararları istisna kapsamında tutulacak.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir süreksiz vergi yahut yıllık hesap periyotları sonu prestijiyle kurumların bilançolarında yer Meydan yabancı paralar için farklı ayrı yahut Bir arada uygulatma konusunda yetki veriliyor.

Kaçak akaryakıtın tasfiyesi

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ait Amel ve süreçler, Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olan defterdarlıklar yerine yatırım izleme ve uyum başkanlıkları tarafından yerine getirilecek.

Satışı yapılarak tasfiye edilen kaçak akaryakıtın bedeli, ilgili Vilayet Özel yönetiminin yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığının bütçesine gelir kaydedilecek.

Numune tahlil sonuçları teknik düzenlemelere Müsait olmayan ve en yakın rafinericiye satılan kaçak akaryakıtın satış bedeli de ilgili Vilayet Özel yönetiminin yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığının bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

Karşılıksız çek ve protesto edilmiş borçlar

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve öteki kredi borçlarını vaktinde ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen bireylerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023’e kadar tamamının ödenmesi yahut yine yapılandırılması halinde, geçmiş ödeme performanslarına ait Olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların anapara yahut taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den Evvel olacak.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların var kredileri tekrar yapılandırması yahut yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuksal ve cezai mesuliyet doğurmayacak.

İçme sularının sıhhat Bakanlığınca yapılan yahut yaptırılan her türlü tetkik ve analiz bedellerinden Vilayet Özel yönetimlerince 30 Eylül 2022’ye kadar ödenmemiş olan alacak meblağları, ferileriyle Birlikte terkin edilecek. Bu alacakların tahsili için açılmış davalarda karar verilmesine yer olmadığına, icra takiplerinin ise iptaline karar verilecek.

Anayasa Mahkemesi reis ve üyelerinin misyon müddetleri

Anayasa Mahkemesinin, Mecbur emeklilik yaşından Evvel misyon mühleti dolan lideri ve Yargıtay, Danıştay, Sayıştay reis ve üyeleri ortasından seçilen üyeleri, rastgele bir sürece gerek olmaksızın ve boş takım kaidesi aranmaksızın, kalan vazife müddetlerini tamamlamak üzere geldikleri üyelik vazifesine Geri dönecekler, boşalan birinci Üye takımı kendilerine tahsis olacak.

Yükseköğretim kurumlarından seçilenler, talepleri üzerine ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna yahut uzmanlık alanlarına nazaran talep ettikleri 3 yükseköğretim kurumundan birine atanacaklar.

Üst kademe yöneticileri, hür avukatlar, birinci Sınıf Yargıç ve savcılar ile raportörler ortasından seçilenlerle, yükseköğretim takımından seçilip öğretim üyeliğine dönmek istemediğini vazife mühleti bitmeden bir ay içinde bildirenler, Sayıştay üyeliği takımına atanacak.

Yaş haddine kadar vazifelerine devam etmeleri öngörülen üyelerden ıslak haddini doldurmadan kendi isteğiyle üyelikten çekilenler de düzenlemeye tabi olacak. Bu kararlar, 1 Ekim 2022’den itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal yahut hizmetleri temin eden satıcılarla evvelden yazılı halde yapmaları Mecbur olan mukaveleleri, uzaktan bağlantı araçlarının kullanılması suretiyle aralı olarak da yapılabilecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir