Küresel finansın Türk leydileri

Bilgi Mar 08, 2023 Yorum Yok

Co­ca-Cola’dan BBVA’ya, BP’den Vodafone’a, Shell’den Unilever’e kendi alanlarında dünyaya taraf veren markaların kaptan köşk­lerinde Türk yöneticiler yer alı­yor.

Özellikle bayan yöneticile­rin elinin değdiği bu şirketlerin büyümeye olan katkısı da dikkat çekiyor. Dev gemilerin dümeni­ne geçen bayan kaptanların sayı­sının arttığı bölümlerin başında da finans ve bankacılık öne çıkı­yor.

Dünya Bankası üzere uluslar ortası kuruluşlardan CitiBank gi­bi global devlere kadar birçok finans şirketini yöneten yahut yö­netim koltuğunda yer Meydan isim­leri sizler için derledik.

Dünya’dan Kerim Ülker’in yazısına nazaran ABD, İn­giltere, Hollanda, İsviçre üzere kü­resel finans merkezlerinin “Türk Leydileri” ortasında dikkat çeken isimler var.

Elif Bilgi Zapporoli- BofA Merrill Lynch:

3 Yıl Evvel Ame­rican Banker mecmuası Elif Bil­gi Zapporoli’yi Bankacılık ve Finans sektö­ründeki “En kuvvetli Bayanlar 2020” listesinde yer verdi. 12 yılı aşkın müddettir Bank of America Merrill Lynch bünyesinde misyon yapan Zappa­roli, bankanın müşterilere daha süratli Geri dönüş ve daha düşük fi­yatlar sunmak için Yapay zekâ, makine tahsili, robotik ve oto­masyon kullanma çalışmalarının yönetilmesine Kıymetli katkı sağ­ladıı Elif Bildin Zapporoli, tıpkı Yıl Dünya Ekonomik Forumu tara­fından dünya genelinde “Gelece­ğin 100 Global Lideri” ortasında gösterildi.

Hafize gaye Erkan-Marsh McLennan:

ABD’de ekono­mi çevreleri­nin “Müthiş Türk Kızı” ola­rak tanıdığı Hafize gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi’ni birincilikle bitir­di. Akabinde Princeton Üniversi­tesi’nde doktora yapan Erkan, 2 yıllık süreci bir yılda tamamladı­ğı için 246 yıllık okulun tarihinde bir unsur imza attı. Harvard Üni­versitesi’nde İleri Yönetim Prog­ramı eğitimi Meydan Erkan, dünyaca Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’ta mesleğinin birinci adımını attı. 250 milyar dolarlık varlığı yöneten First Republic Bank’ın 2014 yılında Kıdemli reis Yardımcısı, Yatırım Kısmı Baş­kanı ve Risk İdaresi Eş Lideri koltuğuna oturan Erkan, banka­nın Lideri, eş CEO’su ve Yöne­tim Konseyi üyesi oldu. 2019 Cra­in’in Bankacılık ve Finansta önemli Bayanlar listesine ve 2019 American Banker “İzlene­cek Kadınlar” listesine seçilen Erkan, Memleketler arası Bayan Foru­mu üyesi.

Aylin Suntay – Gaia:

Modern Rus iktisadında birincilere imza atan Aylin Suntay, ülke­nin en Değerli şirketi Gazprom’a ilişkin finans birimlerin­den birini yöneterek ismini tarihe yazdırdı. Güç şirketine ilişkin Gazprombank Fund’un CEO’luk vazifesini Moskova’da 5 Yıl yöne­ten Suntay, şu anda Özel sermaye­nin merkezi olan İsviçre’de kur­duğu Gaia Investment Advisors SA’ın Lideri. Londra’da Coloni­al First State ve California’da farklı portföy yöneticisi olan Suntay, Cenevre, Londra, Zürih ve Asya’da Pictet Asset Manage­ment’ın Yatırımdan Mesul reis Yardımcısı olarak misyon yaptı. 2009’da yapılan İtalya’nın en Kıymetli 100 fon yöneticisi ara­sında 10’uncu sırada yer alarak piyasaların dikkatini çeken Sun­tay’ın yönettiği ve kurucu ortağı olduğu Gaia, varlık idaresi ve danışmanlık işinde yüksek net varlığa sahip ailelerle çalışıyor.

Serra Akçaoğlu-CitiBank:

Türk bankacı­lık sisteminde birincilere imza atan isimler­den biri de Ser­ra Akçaoğlu. Şu anda dün­yanın en Aka bankalarından biri olan 2.4 trilyon dolarlık varlı­ğı yöneten Citi Group’a ilişkin banka­da en kritik ve kuvvetli misyonlardan biri olan EMEA Bölgesi’ni yöne­tiyor. Bankacılığa 1986 yılında başlayan, Manufacturer’s Hano­ver Bank, Chemical Bank ve Koç­bank deneyiminin akabinde 2000 yılında Citibank’a Ticari Eserlerden Mesul Kısım Baş­kanı olarak katılan Akçaoğlu, 2008 yılında Citibank Türki­ye’nin birinci Türk genel Müdürü olarak atandı. Akçaoğlu, EMEA Bölgesi’nde 2 bine yakın ulusla­rarası şirketin 8 binin üzerindeki iştirakinden Mesul oldu.

Pınar Abay-ING:

Avrupa’nın en Aka finans kuruluşların­dan biri olan ING’nin Hol­landa’daki kaptan köş­künde yer Meydan Pınar Abay, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi iktisat Bölümü’nde tamamla­dıktan sonra işletme yüksek li­sansını Harvard Business Scho­ol’da yaptı. Mesleğine 1998 yılın­da, McKinsey & Company İstanbul ofisinde bankacılık sek­törü danışmanı olarak başlayan Abay, daha sonra Silikon Vadi­si’nde teknoloji alanındaki müş­terilerine hizmet verdi ve şirke­tin San Francisco ve New York ofislerinde çalıştı. McKinsey & Company Türkiye’nin bankacılık dalından Mesul yönetici ortağı olarak vazife Meydan Abay, 1 Ekim 2011 yılında ING Bank Türkiye genel Müdürlüğü ve Yö­netim Heyeti Üyeliği’ni üstlendi. Abay, 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ING Kümesi Küresel İcra Heyeti Üyeliği misyonuna ek ola­rak Küresel Perakende Bankacılık Lideri olarak atandı.

Ceyda Pazarbaşıoğlu-IMF:

Ukrayna’nın IMF görüşme­leri sürecinde masada bulu­nan Ceyla Pa­zarbaşıoğlu, Boğaziçi Üni­versitesi’nde iktisat alanında­ki eğitimi sonunda Georgetown Üniversitesi’nden de iktisat alanında doktora derecesini yap­tı. 23 Yıl aralıksız IMF’de çalışan Pazarbaşığlu, 1992 ve 1998 yılları ortasında Çek Cumhuriyeti, Po­lonya, Türkiye, Gana, Kore, Tay­land, Rusya ve Müstakil Devlet­ler Topluluğu’ndaki Milletlerarası Nakit Fonu’nda (IMF) teknik yar­dım sağlayan ekonomistti. IMF’den ayrıldıktan sonra mer­kez Amsterdam’da bulunan ve bir Hollanda bankası olan ABN AMRO’da 2001’e kadar baş eko­nomist olarak vazife yapan Pazar­başıoğlu Temmuz 2001’den Ha­ziran 2003’e kadar, Türkiye Ban­kacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) reis yardımcısıydı. Pazarbaşıoğlu, 2020’de IMF Lideri Kristalina Georgieva’nın duyurusuyla Stra­teji, siyaset ve Gözden Geçirme Bölümü’nün başına geçti.

Deniz İgan- BIS:

Bilkent Üni­versitesi’nde iktisat bölü­münden me­zun olduktan sonra ABD’nin esaslı eğitim kurumlarından Princeton Üni­versitesi’nde doktora yapan De­niz İgan, tıpkı üniversitede 2004- 2005 yıllarında asistanlık yaptı. Tıpkı Yıl IMF’de işe bağlayan İgan, 2006 yılına kadar AB’nin yeni üyelerine yönelik meseleleri araş­tırma üzerine Çekya ve Litvanya gruplarında ekonomist oldu. 2006 yılından 2012’ye kadar Araştırma Birimi’nde çalışan İgan, bu kısımda makro finansal irtibatlar, finansal istikrar so­runları ve Hane piyasaları üzeri­ne araştırmalarda bulundu. 16 yıllık IMF mesleğine 2021 yılına kadar devam eden İgan, Uzman Ekonomist, Kısım reis Yar­dımcısı unvanlarını aldı. 2021’de Milletlerarası Ödemeler Banka­sı’nda (BIS-Bank for Internatio­nal Settlements) transfer olan İgan, Makroekonomik Tahliller Kısmı Başkanlığı’nı yürütüyor.

Meral Karasulu-Invesco:

1990-1995 yıl­ları ortasında Boston Colle­ge’de ideoloji ve iktisat dok­torası yapan Karasulu, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Yardımcı doçent oldu. 17 Yıl çalış­tığı IMF’nin Asya ve Pasifik Bölü­mü’nde Kısım reis Yardımcı­lığı yapan Karasulu, Güney Kore Daima Temsilcisi olarak çalıştı. IMF Myanmar’daki temsilciliği­ni de yürüten Karasulu, 2015’te 260 milyar dolarlık varlığı bulu­nan ABD merkezli Oppenheimer Funds’a geçti. Burada Sabit Gelir Araştırması Yöneticisi olan Ka­rasulu, şu anda şirketteki görevi­nin yanı Dizi fonun 2019’da In­vesco tarafından alınmasıyla bu şirkette emsal vazifesi sürdürdü. ABD merkezli Invesco’nun var­lıkları 1.4 trilyon dolara yakın.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir