Maden sektörüne “yanmaz” konveyör band girişimi

Gündem Nis 03, 2023 Yorum Yok

Soma maden faciasından sonra yanmaz band üretmeye karar verip çalışmalara başlayan Özerler Holding’in lokomotif şirketi Özer Konveyör Band Sanayi, maden ocaklarında kullanılacak yanmaz konveyör band üretmeyi başardı. Özerband, bu yatırımıyla yanmaz band üretimi yapan Türkiye’de birinci ve tek, Avrupa’da ise iki üreticiden biri oldu.

Beş Yıl Avrupa’da araştır­ma yaptıktan sonra, üç Yıl süren Ar-Ge ve Po­lonya şirketleriyle yapılan know how çalışmaları sonucunda ge­liştirdikleri yanmaz konveyör bandını üretip, dalın kulla­nımına sunduklarını açıklayan Özerler Holding Yönetim Kuru­lu reis Yardımcısı Mehmet Özer, “artık hiçbir madencimiz yanarak ölmeyecek” dedi.

“AVRUPA’DA BU BAHİSTE ÜRETİM YAPAN İKİ FİRMADAN BİRİSİYİZ”

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te kömür madenin­de çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin vefatıyla sonuç­lanan madencilik kazasının ar­dından Soma’ya giderek maden ocağına indiğini anlatan Meh­met Özer, madende kullanılan bandların yandığını ve maden çalışanlarımızın bu sebeple yana­rak hayatını kaybettiğini gördü­ğünü belirtti. Özer, Çabucak orada yanmaz konveyör band üretmek için kendine Laf verdiğini ifa­de ederek, kazadan sonra araş­tırma yapmaya başladıklarını, uzun süren çalışmalar sonucun­da yanmaz konveyör bandı üret­meyi başardıklarını açıkladı.

Yanmaz konveyör band üreti­mi için 4 milyon euroluk bir ya­tırım yaptıklarını belirten Özer, “Kömür madenleri yüklü ola­rak Polonya’da bulunuyor. doğal olarak madencilik teknolojile­ri konusunda da Polonya Avru­pa’nın önünde yer alıyor. Biz de Polonya ile Daimi olarak temas halindeyiz. Yanmaz malzeme­den konveyör band üretmeye ka­rar verdikten sonra Polonya’da­ki ilgili firmalar ile irtibata geçtik ve projeyi birlikte çalış­tık. Avrupa’da bu mevzuda üretim yapabilen iki firmadan birisiyiz, Öteki de Polonyalı bir firma. Bu bandlar yeraltı bandlarıdır ve C1 dediğimiz segmenttir. Tür­kiye’de üretilmiyor, sertifikala­rını da Avrupa’dan alarak, Tür­kiye’de birinci ve Biricik Müstahsil biz ol­duk. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Aslında firma olarak Tüm Avru­pa pazarında bilinirliği olan bir markayız. Yeni eserimiz için de siparişler alarak ihracatını da yapmaya başladık, önümüzde­ki kasım ayına kadar kapasite­miz dolu durumda” dedi.

“ÜRETİM ARALIKSIZ SÜRECEK”

Koso­va’da bulunan üretim tesisleri ile Birlikte günlük 4.5 kilomet­re konveyör band üretim kapasi­tesine sahip olduklarını açıkla­yan Özer, yanmaz band ile birlik­te kapasitelerinin de artacağına işaret ederek, maden ocaklarına yanmaz konveyör bandın girme­si ve yangın tehlikesinin ortadan kalkması için üretimi aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Konveyör bandlarda kulla­nılan dokumacılığı Kosova’daki fab­rikalarında ürettiklerini açık­layan Mehmet Özer, artan muhtaçlığı karşılamak için Afyon­karahisar’da bulunan üretim kompleksine dokumacılık fabrika­sı kurmak için çalışmalar yap­tıklarını açıkladı. Özer, “En ya­kın vakitte bandlardan geçen dokumacılığın üretimini Afyon’da da yapacağız. 30 bin metrekare ka­palı alana üretim tesisini kur­mak üzere yatırım çalışmaları­mıza başladık. Yeni tesiste kendi kullandığımız gerecin üre­timi yanında ihracata yönelik olarak da üretim gerçekleştire­ceğiz” dedi.

patronlardunyasi.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir