Yeni Vergi Usul Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi

Ekonomi Kas 17, 2022 Yorum Yok

TBMM genel Heyetinde kabul edilen kanunla, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken neden olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak için teminat yükümlülüğü getirilecek. Bu yükümlülüğe uymayanlara Özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin Tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verilecek.

Teminat Eda zaruriliği getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda, bu mükellefler için bir evvelki hesap devrine ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü fiyatında Özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, bildirisi iç Noksan yahut yanılgılı kamulaştırma süreçleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih prestijiyle katılaşmış kabul edilecek. Bu karar, bildirimi iç Noksan yahut yanlışlı kamulaştırma süreçleri bulunmasına Karşın yönetim ismine tescil edilen taşınmazlar hakkında da uygulanacak.

30 gün içinde ödeme

Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ait mahkemelerce hükmedilen bedel, tazminat, vekalet fiyatı ve yargılama masraflarının ödenmesi için icra takibine gidilmeden Evvel davacı, banka hesap numarasını yazılı biçimde davalı yönetime bildirecek. idare de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapacak.

İcranın Geri bırakılması talep edilirse yönetimin teminat gösterme mecburiliği olmayacak.

Açılan davalarda mahkeme ve icra harçları maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler yönetimlerce yapılacak.

Davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemeleri

Kamulaştırma süreçleri tamamlanmamış yahut kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına Karşın 4 Kasım 1983’ten 28 Temmuz 2021’e kadar halk hizmetine ayrılan taşınmazlara yahut kaynaklara malikin isteği olmaksızın fiili olarak el konulması yahut hukuksal el atılması nedeniyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, gereksinim olması halinde davalı yönetimlerin bütçelerinde Özel Pay ayrılacak.

Merkezi Yönetim bütçesine iç yönetimlerin bütçelerinde kapital sarfiyatları için öngörülen ödeneklerinin yüzde 3’ü, belediye ve Vilayet Özel yönetimleri ile bağlı yönetimleri için en nihayet mutlaklaşan bütçe gelirleri toplamının, diğer yönetimler için en nihayet katılaşan bütçe masrafları toplamının en az yüzde 3’ü oranında bütçelerinde Pay ayrılacak.

Taksitli ödemede nema uygulanacak

Alacakların Yekün fiyatının ayrılan ödeneğin Yekün fiyatını aşması halinde ödemeler, taksitlerle yapılacak. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların fiyatları dikkate alınacak. Taksitli ödeme müddetince yasal nema ödenecek.

Kanunla, Bayındırlık planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin kuralları ile mümkün muhtaçlıkları göz önünde tutularak gerekli cemevi yerleri ayrılacak.

İl ve ilçelerde mülki yönetim amirinin müsaadesi alınmak ve Bayındırlık mevzuatına Müsait olmak koşuluyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri Bayındırlık mevzuatına karşıt olarak Öbür niyetlere tahsis edilemeyecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi altı bakan ve iki liderden oluşacak

Kanunla Fiyat İstikrarı Komitesinin kurum ve misyonları ile komitenin sekretaryasına yönelik hususlar düzenlenecek. Buna nazaran, Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanı, Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Lideri ile Merkez Bankası Lideri’nden oluşacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Gerekli görmesi halinde ilgili sivil cemiyet kuruluşları, üniversiteler ve Özel kesim temsilcilerini toplantılarına Davet edebilecek.

Komitenin vazife ve yetkileri, Nakit ve maliye siyasetleri ortasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal siyaset teklifleri geliştirmek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek Nakit siyaseti ve Nakit siyaseti araçları dışında alınması gereken önlemleri belirlemek ve ilgili Kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak, halk tarafından belirlenen yahut yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak olacak.

Komitenin sekretarya hizmetlerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi, misyon alanına giren mevzularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, halk Kuruluş ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak. halk Kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Komitenin belirleyeceği Biçim ve müddet içinde vermekle yükümlü olacak.

EKAP’ta süreçlerin kapsamı genişletilecek

Konusu cürüm teşkil etmemek kaydıyla toplumsal istikrar tazminatı ödendiği tespit edilen Vilayet Özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut misyonlu olan sorumluları hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar süreçten kaldırılacak.

Kanunla, halk ihale uzman yardımcılığına atanacaklar için Nakil imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmaları kaidesi aranacak.

Kamu İhale Heyeti kararı mucibince zorlayıcı sebepler yahut yükleniciden kaynaklanan kusur ile idarece feshedilen kontratlar nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan nema ve yargılama masraflarının on binde 5’i yükleniciden Tahsil edilecek.

Elektronik halk Alımları Platformu (EKAP) üzerinde yapılacak süreçlerin kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda halk İhale Konseyi kararları sonucunda müracaat sahibinin bütün savları bakımından haklı bulunması durumunda da eşit muamele unsuru gözetilerek müracaat bedelinin iade edilebilmesine İmkan sağlanacak.

İş kazasında ölenlerin yakınlarına aylık bağlanacak

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen Amel kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi iç kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilecek ve mevt tarihinde sigortalıya ait kurallar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu formda bağlanan aylıklara ait primlerin Noksan olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Toplumsal Emniyet Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının mevt tarihinde yürürlükte olan kanun kararları temel alınacak.

Ölen sigortalının Ebeveyn ve babasına, her türlü çıkar ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin taban fiyatın net fiyatından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar dış olmak üzere “gelir yahut aylık bağlanmamış olması” koşulları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.

Düzenlemenin yürürlük tarihinden Evvel kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen Amel kazası sonucunda vefat eden sigortalıların hak sahiplerinin bu düzenleme kapsamında yazılı istekte bulunması halinde gelir ve aylıkları, unsurun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından başlatılacak; bağlanan gelir ve aylıklar için geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmayacak.

Bu formda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere Yekün bir kişi, ilgili mevzuatta aranan kaidelere tabi olmaksızın halk Kurum ve kuruluşlarının Daimi Amele takımlarında istihdam edilecek.

Bu kapsamdaki maden emekçilerinin yakınlarına tanınacak haklara yönelik Vakit ve tarih kaidesi bulunan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

İFM’deki kurumlara yeni teşvik imkanı

Ülke iktisadının milletlerarası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, ülkeye Döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması maksadıyla yeni bir teşvik getiriliyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, iştirakçi dokümanı alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, Özellikle bu aktiflik kapsamında Yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin Yurt dışında satmalarından yahut Yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları yararın yüzde 50’si Kuruluş yararından indirilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için karın elde edildiği hesap periyoduna ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ait malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması kuralı aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı, sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

TMSF’nin kayyım atandığı şirketler

Anayasa Mahkemesince iptal edilen Fevkalâde Vaziyet Kapsamında Kimi Önlemler Alınması Hakkında kanun Kararında Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “muvazaalı Çağ işlemleri” başlıklı unsuru, kanun boşluğunun giderilmesi için tekrar düzenleniyor.

Buna nazaran, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun şirket idaresi için kayyım tayinini düzenleyen hususu uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19 Temmuz 2018’e kadar iştirak Pay ve haklarına ait olarak şirket ortakları tarafından yapılmış Çağ ve temlik süreçleri, Fon Konseyi’nce muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılacak ve Fon’un talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilecek.

Geçersiz sayılma sürecine karşı, ilgililerce, bildiriden itibaren 1 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilecek.

Antalya-Kaş Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı imalinden etkilenen ailelerin, iskanlarının temini için tekrar yapılacak iskan etütleri ve devamında iskan edilecek ailelerin yeni yerleşim alanına nakilleri, hak sahipliği duyuruları, hak sahiplikleri ve borçlandırılmalarına ait süreçler, Cumhurbaşkanınca belirlenecek adap ve temeller kapsamında Devlet Su İşleri genel Müdürlüğünce yürütülecek.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir