9 Kişinin mal varlığı donduruldu

Gündem Nis 06, 2023 Yorum Yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından imzalanan Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan Karar kapsamında; Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, uygar Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Kol, Fırat hür isimli bireylerin malvarlığının dondurulması kararları kaldırıldı.

Kararda şöyle denildi;

6415 sayılı Kanunun 7’nci unsuru uyarınca, tıpkı Kanunun 3’üncü ve 4’üncü unsuru kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği konusunda makul sebeplerin varlığının ortadan kalkmasına istinaden ekli listede ismi geçen şahıslar hakkında 06.04.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararı ile 20.10.2021 tarih ve 2021/2 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararının kaldırılması kararlaştırılmıştır.

6415 SAYILI KANUNUN 3,4 VE 7. MADDELERİ

Fon sağlanması yahut toplanması yasak fiiller
UNSUR 3 – (1) Aşağıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi emeliyle fon sağlanması
yahut toplanması yasaktır:
a) Bir halkı korkutmak yahut sindirmek ya da bir hükûmeti yahut memleketler arası kuruluşu
rastgele bir aksiyonu gerçekleştirmeye yahut gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak hedefiyle,
taammüden öldürme yahut ağır yaralama fiilleri.
b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Gayret Kanunu kapsamında terör suçu
olarak kabul edilen fiiller.
c) Türkiye’nin taraf olduğu;
1) Uçakların kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Mukavelede,
2) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı kanun Dışı Hareketlerin Önlenmesine İlişkin
Mukavelede,
3) Diplomasi Casusları da iç Olmak Üzere Milletlerarası Korunmaya Sahip Kişilere
Karşı İşlenen Hataların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Mukavelede,
4) Rehine Alınmasına Karşı Memleketler arası Kontratta,
5) Nükleer Unsurların Fizikî Korunması Hakkında Kontratta,
6) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı kanun Dışı Aksiyonların Önlenmesine İlişkin
Kontrata Munzam, Milletlerarası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun
Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine Ait Protokolde,
7) Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Hareketlerin Önlenmesine Dair Kontratta,
8) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı
Aksiyonların Önlenmesine Dair Protokolde,
9) Terörist Bombalamalarının Önlenmesine Ait Milletlerarası Kontratta,
yasaklanan ve cürüm olarak düzenlenen fiiller.

Terörizmin finansmanı suçu
HUSUS 4 – (1) 3 üncü husus kapsamında cürüm olarak düzenlenen fiillerin
gerçekleştirilmesinde tümüyle yahut kısmen kullanılması maksadıyla yahut kullanılacağını bilerek
ve isteyerek aşikâr bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste yahut terör örgütlerine fon
sağlayan yahut toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren Öbür bir cürüm oluşturmadığı
takdirde, beş yıldan on yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek:27/12/2020-7262/36 md.)(1) Birinci fıkrada sayılan fiillerin, örgütü kuran veya
yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi hâlinde bu şahıslar hakkında örgüt kurmak,
yönetmek yahut örgüte Üye olmak cürümleri uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılır.
(3) Birinci fıkra kararına nazaran ceza verilebilmesi için fonun bir cürmün işlenmesinde
kullanılmış olması koşulu aranmaz
(4) Bu unsur kapsamına giren kabahatlerin halk vazifesinin sağladığı nüfuz kötüye
kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Hatanın bir hükmî kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü
Emniyet önlemlerine hükmolunur.
(6) Hatanın, yabancı bir devlet yahut milletlerarası bir kurum aleyhine işlenmesi hâlinde,
soruşturma ve kovuşturma yapılması eşitlik Bakanının talebine bağlıdır.
(7) 3713 sayılı Kanunun soruşturmaya, kovuşturmaya ve infaza ait kararları, bu
hata bakımından da uygulanır.
(8) (Ek: 14/4/2016-6704/29 md.) Bu hata bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun;
a) 133 üncü hususunda yer Meydan şirket idaresi için kayyım tayini,
b) 135 inci unsurunda yer Meydan irtibatın tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) 139 uncu hususunda yer Meydan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı unsurunda yer Meydan teknik araçlarla izleme,
önlemlerine ait kararlar uygulanabilir. (Ek cümle:27/11/2020-7262/36 md.)
Ayrıyeten, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunda yer Meydan kararlara nazaran denetimli teslimat
önlemine karar verilebilir.

Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri ile Türkiye’de
bulunan malvarlığı hakkında yapılacak işlem

UNSUR 7 – (1) (Değişik:27/12/2020-7262/38 md.) 5 inci ve 6 ncı maddelerde
düzenlenen konular dışında, Kıymetlendirme Komitesi, 3 üncü ve 4 üncü unsur kapsamına
giren fiilleri gerçekleştirdiği konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş
yahut tertiplerin yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle
Cumhurbaşkanına teklifte bulunulmasına karar verebilir.
(2) Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri hakkındaki
Cumhurbaşkanı kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından talepte bulunulan devlete bildirilir.(3)
(3) (Ek:27/12/2020-7262/38 md.) 5 inci ve 6 ncı unsurlarda düzenlenen hususlar
dışında, mahkemelerce terör örgütü olduğuna Kesin olarak karar verildikten sonra 3 üncü ve 4
üncü unsur kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği konusunda makul sebeplerin varlığına
istinaden kişi, kurum yahut tertiplerin Türkiye’de bulunan malvarlığının
dondurulmasına ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde malvarlığının
dondurulmasının kaldırılmasına Kıymetlendirme Komitesinin önerisi üzerine Hazine ve
Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından Bir arada karar verilebilir.
(4) (Ek:27/12/2020-7262/38 md.) Üçüncü fıkra kapsamında verilen malvarlığının
dondurulmasına ait karar derhâl uygulanır ve kırk sekiz saat içinde, Yargıçlar ve Savcılar
Şurası tarafından belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulur. Mahkeme, makul
sebeplerin varlığı istikametinden yapacağı inceleme sonucunda malvarlığının dondurulması kararının
devamına yahut kaldırılmasına beş gün içinde karar verir ve sonucu derhâl Başkanlığa bildirir.
Mahkemenin kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz edilebilir.
(5) (Ek:27/12/2020-7262/38 md.) Kıymetlendirme Kurulu, Türkiye’de bulunan
malvarlığının dondurulmasına ait kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren en
geç altışar aylık devirlerle makul sebeplerin varlığının devam edip etmediğini
kıymetlendirerek teklifini ilgili bakanlara sunar.
(6) (Ek:27/12/2020-7262/38 md.) İlgililer tarafından malvarlığının dondurulması
kararının kaldırılmasına ait talepler Kıymetlendirme Komitesine yapılır. Kurul,
taleplere ait teklifini ilgili bakanlara sunar. Yerinde görülmeyen talepler dördüncü fıkra
uyarınca karar verilmek üzere ilgili mahkemeye gönderilir.
(7) (Ek:27/12/2020-7262/38 md.) Üçüncü fıkra uyarınca, Türkiye’de bulunan
malvarlığının dondurulmasına karar verildiği takdirde ilgililer hakkında Ceza Muhakemesi
Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle hata duyurusunda bulunulmasına Başkanlık
tarafından karar verilir. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararlar Değerlendirme
Komitesine sunulmak üzere Başkanlığa gönderilir

patronlardunyasi.com

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir