Ekonomi ilişkin ‘Torba’ kanun yürürlüğe girdi: Kanunda neler var?

Ekonomi Kas 09, 2022 Yorum Yok

Kanunla, yenilenebilir güçte vergi muafiyeti 25 kW’den 50 kW’ye çıkarıldı. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı elektrik gücü üretimi hedefiyle, sahibi oldukları yahut kiraladıkları konutların çatı yahut cephelerinde, konseyi gücü azami 50 kilovata kadar elektrik gücünden muhtaçlık fazlasını nihayet kaynak tedarik şirketine satanlar, gelir vergisinden muaf olacak.

İşverenlerce, Amel yerinde yahut müştemilatında Yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük Yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak. Ödeme bu meblağı aşarsa, aşan kısım ile bu emelle sağlanan öbür menfaatler, fiyat olarak vergilendirilecek.

Yurt dışında yapılan inşaat, tamirat, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen Yurt dışındaki çalışmaları karşılığı patronun Yurt dışı yararlarından karşılanarak yapılan fiyat ödemeleri, gelir vergisinden istisna olacak.

Bireysel iştirak yatırımcısı tam mükellef gerçek şahısların, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ilişkin iştirak paylarını, en az 2 Yıl elde tutmaları kaidesiyle Vergi Yol Kanunu’nun değerlemeye ilişkin kararlarına nazaran hesapladıkları payların fiyatlarının yüzde 75’ini, yıllık beyannamelerine bahis çıkar ve iratlarından payların iktisap edildiği devirde indirebileceklerine yönelik düzenleme, 31 Aralık 2027’ye uzatılacak.

Yıllık indirim fiyatı ise 1 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltilecek. Bu karar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren elde edilen gelir yahut çıkarlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Öğrenim kredisi borcu faizsiz ödenecek

Yüksek tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 Yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık devirler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, birinci Yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her Yıl için verilen ölçüye yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Lakin ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme süreci en Çok üç sefer yapılabilecek.

Ödemenin askerlik devrine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik devrinin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi yahut hukuksal nedenlerle takibinde Yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu asıllar uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme artırımı hesaplanacak. Taksitlerin, nihayet taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi yahut Noksan ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit meblağları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için Vakit aşımı müddetinin belirlenmesinde, nihayet taksitin vade tarihi temel alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Öğrenimi sırasında yahut tahsilden sonra ölenlerin yahut yüzde 90 ve üzeri Mani sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sıhhat kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek.

Kredi Meydan yahut kredi borcunun ödeme vakti şimdi başlamamış şahıslara, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen meblağlara endeks hesaplanmayacak. Kredi Geri ödemesi süren yahut borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan bireylere, tahsil ve katkı kredisi olarak verilen meblağlara ek edilmiş endeks meblağları terkin edilecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten Evvel Tahsil edilen meblağlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde şimdi Tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks fiyatları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.

Yersiz yapılan muhtaç, konutta bakım yardımı ödemeleri Geri alınmayacak

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, gerçeğe Müsait olmayan sıhhat şurası raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki şahıslara bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve Geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

İlgililer hakkında rastgele isimli, idari ve icrai takibat yapılmayacak. Yersiz ödemeler kapsamında hususun yürürlüğe girdiği tarihten Evvel yönetim tarafından yapılan tahsilatlar, ilgililerine iade edilmeyecek.

Tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi periyodunda öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net taban fiyat meblağında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda aylık fiyat ödenecek. Bu ödemeden rastgele bir vergi kesilmeyecek.

Vakıf üniversitelerinde bu fiyatın üzerinde ödeme yapmaya ve yapılacak ödemenin fiyatını belirlemeye mütevelli heyeti yetkili olacak.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan fiyatsız girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner kapital İşletmesi Merkez Müdürlüğü yahut iştiraki şirketler tarafından işletilebilecek, üçüncü şahıslara devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen süreksiz unsurla, gerçeğe Müsait olmayan doküman ve sıhhat şurası raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler dış fazla, yersiz ödenen ve Geri alınması gereken konutta bakım yardımı ödemeleri ile bunlardan doğan faizler terkin olunacak. Yürürlük tarihinden Evvel bu kapsamda Tahsil edilen fiyatlar bakımından ilgili şahıslar lehine hiçbir halde alacak hakkı doğmayacak ve yapılan tahsilatlar iade edilmeyecek.

Kısa çalışmaya ait süreçlere düzenleme

İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle Kovid-19 sebebiyle patronların yaptıkları zorlayıcı Sebep gerekçeli kısa çalışma müracaatlarının alınması, kıymetlendirilmesi ve ödenmesine ait süreçler ile nakdi fiyat takviyesi süreçleri hakkında Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı ile İş ve Personel Bulma Kurumu işçisine rastgele bir mesuliyet yüklenemeyecek.

Bu kapsamda Kovid-19 sebebiyle ödenen kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat dayanağı ödemelerinde yanılgılı süreçlerden kaynaklanan Çok ve yersiz ödemeler ile nakdi fiyat takviyesinden yararlanan emekçinin, müracaatta bulunduğu patron tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde patrona uygulanan idari Nakit cezalarından, bu unsurun yürürlük tarihi prestijiyle Tahsil edilmemiş olanlar terkin edilecek. Tahsil edilenler iade yahut mahsup edilemeyecek.

Bu alacaklarla ilgili başlatılmış takip ve Tahsil süreçlerine devam edilmeyecek, yargı mercilerine intikal etmiş olan belgelerde Kurum ve bakanlık aleyhine yargılama sarfiyatına hükmedilmeyecek. Kısa çalışma uygulanan periyotta patron tarafından Amele çıkarılmasına istinaden oluşan Çok ve yersiz ödemeler ile ceza soruşturmasına yahut kovuşturmasına mevzu olmuş kısa çalışma ödeneği ile nakdi fiyat takviyesi ödemeleri bu unsur kapsamı dışında olacak. Ceza soruşturması yahut kovuşturması sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yahut beraat kararı verilenler hakkında bu husus uyarınca terkin kararları uygulanacak.

Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle süreksiz İthalat rejimi kapsamında şahsî kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren hak sahipleri tarafından gümrük yönetimine bilgi verilmeden taşıtsız Yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak.

Yapılan bu değişiklikle taşıtın marka, model ve yaşına nazaran değişmekle birlikte, orantısız halde yüksek olduğu bedellendirilen cezalarda indirime gidilecek.

BDDK ve SGK’ya ait düzenlemeler

Kanuna nazaran, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Konseyi (BDDK), bir banka ya da banka kümesi için aktiflik mevzuları bazında sınırlama yahut kısıtlamalar getirmek suretiyle aktiflik müsaadesi vermeye yetkili olacak.

Bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin inançlı ve kesintisiz bir formda sürdürülmesinde Kıymetli yeri bulunan hizmet sağlayıcıların uymaları gereken tarz ve asılları belirleme yetkisi BDDK’ya veriliyor.

Mevduat bankalarının iştirak fonu kabulü, finansal kiralama süreçleri; iştirak bankalarının mevduat kabulü; kalkınma ve yatırım bankalarının ise mevduat kabulü ve iştirak fonu kabulü üzere faaliyetlerde bulunmaları ve aktiflik sınırlamaları yahut kısıtlamalarına uymamaları halinde, 1 milyon liradan ve çıkar sağlanmış olması halinde sağlanan menfaatin iki katından az olmamak üzere, kısıtlama ve sınırlamalara karşıtlık teşkil eden meblağın yüzde 100’üne kadar idari ceza verilecek.

BDDK, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na tabi şirketlerce kurum müsaadesi için aranan yahut şirket ortaklarınca kurucularda aranan kaidelerin kaybedilmesi durumunda bunların aktiflik müsaadesini kaldırabilecek ve tasfiyesine karar verebilecek.

SGK’nın taşınmazlarının elektronik ortamda satışı da iç olmak üzere her türlü satışı ve öteki Amel ve süreçlerin yürütülmesine ait yordam ve asıllar, Kurumca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

2022 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım mukavelesi yapılmış halk üniversite sıhhat hizmeti sunucularının SGK’ya 31 Aralık 2022’ye kadar verdikleri tedavi hizmetlerine ait Yekün tahakkuk fiyatının götürü bedel mukavele meblağından düşük olması durumunda, ortadaki ayrım terkin edilecek.

Sermaye azaltımında vergileme

Sermayeye kaynak transferinden itibaren 5 Yıl boyunca kapital azaltımı yapmayan kurumlarda, bu mühletin sonunda kapital azaltılmışsa, işletmeye konulan nakdi yahut tıpkı kapital ile sermayeye eklenen öbür ögelerin Yekün sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma husus edilen meblağ içindeki ögeler tespit edilerek vergilendirme yapılacak.

5 yıldan Evvel kapital azaltımı yapan kurumlarda ise azaltılan sermayenin öncelikle sermayeye ek dışında Öbür bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi yahut kapital hesabından Öbür hesaplara transferi kurumlar vergisine ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesaplardan, daha sonra yalnızca kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi hesaplardan, vergiye tabi olmayan nakdi ve tıpkı sermayeden oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacak.

Yapılan kapital azaltımında sermayeye eklenen kaynakların kimilerinin 5 yıllık süreyi aşması, kimilerinin ise aşmaması durumunda ise Laf konusu kaynaklardan öncelikli olarak sermayeye ek edilme tarihi 5 yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecek. Böylece sermayeye ek olunan kaynakların en az 5 Yıl boyunca sermayede kalması özendirilerek, işletmelerin öz kaynaklarının kuvvetli kalması teşvik edilecek.

Geçmiş Yıl ziyanlarının mahsubu suretiyle kapital azaltılması durumunda, azaltıma husus edilen kapital ögeleri da kapital azaltımında vergilemeyi düzenleyen bu kararlar kapsamında tespit edilecek. Lakin bu fiyatlar üzerinden kar dağıtımı yahut anne merkeze aktarılan fiyat kapsamında vergi kesintisi yapılmayacak.

Kur Muhafazalı Mevduat uygulamasına uzatma

2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken nihayet tarih 31 Aralık 2023 olacak. Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek nema ve kar hisseleri ile öteki karları istisna kapsamında tutulacak.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir süreksiz vergi yahut yıllık hesap devirleri sonu prestijiyle kurumların bilançolarında yer Meydan yabancı paralar için farklı ayrı yahut Bir arada uygulatma konusunda yetki veriliyor.

Kaçak akaryakıtın tasfiyesi

Kaçak akaryakıtın tasfiyesine ait Amel ve süreçler, Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı olan defterdarlıklar yerine yatırım izleme ve uyum başkanlıkları tarafından yerine getirilecek.

Satışı yapılarak tasfiye edilen kaçak akaryakıtın bedeli, ilgili Vilayet Özel yönetiminin yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığının bütçesine gelir kaydedilecek.

Numune tahlil sonuçları teknik düzenlemelere Müsait olmayan ve en yakın rafinericiye satılan kaçak akaryakıtın satış bedeli de ilgili Vilayet Özel yönetiminin yahut yatırım izleme ve uyum başkanlığının bütçesine gelir olarak kaydedilecek.

Karşılıksız çek ve protesto edilmiş borçlar

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve öteki kredi borçlarını vaktinde ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen bireylerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023’e kadar tamamının ödenmesi yahut yine yapılandırılması halinde, geçmiş ödeme performanslarına ait Olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak. Bu borçların anapara yahut taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022’den Evvel olacak.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların var kredileri tekrar yapılandırması yahut yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuksal ve cezai mesuliyet doğurmayacak.

İçme sularının sıhhat Bakanlığınca yapılan yahut yaptırılan her türlü tetkik ve analiz bedellerinden Vilayet Özel yönetimlerince 30 Eylül 2022’ye kadar ödenmemiş olan alacak fiyatları, ferileriyle Birlikte terkin edilecek. Bu alacakların tahsili için açılmış davalarda karar verilmesine yer olmadığına, icra takiplerinin ise iptaline karar verilecek.

Anayasa Mahkemesi reis ve üyelerinin vazife süreleri

Anayasa Mahkemesinin, Mecbur emeklilik yaşından Evvel misyon mühleti dolan lideri ve Yargıtay, Danıştay, Sayıştay reis ve üyeleri ortasından seçilen üyeleri, rastgele bir sürece gerek olmaksızın ve boş takım kuralı aranmaksızın, kalan misyon müddetlerini tamamlamak üzere geldikleri üyelik vazifesine Geri dönecekler, boşalan birinci Üye takımı kendilerine tahsis olacak.

Yükseköğretim kurumlarından seçilenler, talepleri üzerine ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna yahut uzmanlık alanlarına nazaran talep ettikleri 3 yükseköğretim kurumundan birine atanacaklar.

Üst kademe yöneticileri, özgür avukatlar, birinci Sınıf Yargıç ve savcılar ile raportörler ortasından seçilenlerle, yükseköğretim takımından seçilip öğretim üyeliğine dönmek istemediğini vazife müddeti bitmeden bir ay içinde bildirenler, Sayıştay üyeliği takımına atanacak.

Yaş haddine kadar misyonlarına devam etmeleri öngörülen üyelerden ıslak haddini doldurmadan kendi isteğiyle üyelikten çekilenler de düzenlemeye tabi olacak. Bu kararlar, 1 Ekim 2022’den itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Finansman şirketlerinin, kredilendirecekleri mal yahut hizmetleri temin eden satıcılarla evvelce yazılı biçimde yapmaları Mecbur olan mukaveleleri, uzaktan irtibat araçlarının kullanılması suretiyle uzaklıklı olarak da yapılabilecek.

Hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler

Hizmet sağlayıcılarınca kurumlar vergisi beyannameleri ekindeki gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen fiyattan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden ölçünün yüzde 2’si, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirilecek.

Hizmet sağlayıcıları tarafından belirlenen katkı hissesinin tahakkukuna temel bildirimlerin müddetinde yapılmaması yahut eksik/yanlış yapılması ya da belirtilen mühlet içinde katkı hissesinin ödenmemesi/eksik ödenmesi halinde Bakanlık tarafından hizmet sağlayıcısına yapılacak bildirimle bildirimin yahut ödemenin, bildiri tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılması istenecek. Bu müddet içinde katkı hissesinin tahakkukuna temel bildirimin eksiksiz ve gerçek yapılmaması, katkı hissesinin ödenmemesi yahut Noksan ödenmesi hallerinde Bakanlığın bildirimi üzerine Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumunca hizmet sağlayıcısının yetkilendirmesi iptal edilecek.

Hizmet sağlayıcılarınca, 2022 yılı Ekim-Kasım-Aralık devri posta hizmetlerinden elde edilen net satış hasılatına isabet eden ölçünün yüzde 2’si, istikbal Yıl mart sonuna kadar Bakanlığa bildirilecek.

Hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Turizm hissesi alınan işletmelerin Pay oranları azaltılıyor

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle idari Nakit cezası alt ve üst hudutları güncelleniyor. Alt ve üst sonları belirtilen idari Nakit cezalarının uygulanmasında Ticaret Bakanlığınca ceza meblağı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat münasebetiyle elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu üzere konular dikkate alınacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının karar alma organı olan Yönetim Şurası Lideri, Tanıtma genel Müdürlüğünden Mesul Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olacak. Kamu-özel kesim işbirliği ile yönetilen ve yüklü olarak seçimle Amel başına gelen Özel kesim temsilcilerinden oluşan Yönetim Şurasının Bakanlık turizm işletmesi dokümanlı bileşik tesisler ve konaklama tesislerinin bulundukları bölgelerdeki sayıları dikkate alınarak Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinin temsilci sayıları artırılıyor. Turizm işletme dokümanlı yeme içme ve cümbüş tesisleri ile deniz turizmi tesisleri de ülke çapında seçimle 3 Yıl mühletle belirlenecek bir üyeyle temsil edilecek.

Turizm hissesi alınan işletmelerin turizm hissesi oranları azaltılıyor. Buna nazaran, turizm hissesi, bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden, Bakanlıktan evraklı yeme-içme ve cümbüş tesislerinden ve deniz turizmi tesislerinden binde 7,5 yerine binde 5; seyahat acenteleri ve hava yolu işletmelerinden on binde 7,5 yerine on binde 5 oranında alınacak. Bu düzenleme, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme dokümanlı deniz turizmi araçlarından turizm hissesi alınmasına ait düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Lakin bu araçlardan 31 Aralık 2022 tarihine kadar turizm hissesi alınacak.

Şans oyunlarına yönelik düzenlemeler

Milli Piyango Hakkında kanun Kararında Kararname’de yapılan değişiklikle, eşya piyangosu ve çekiliş düzenlemek isteyen müracaat sahiplerince alınan müsaade bedelleri düzenleniyor.

Buna nazaran, karşılığı para olmayan piyango düzenleme müsaadesi için 2 bin lira müracaat bedeli alınacak. Yapılan inceleme sonucunda müsaade verilmesi kararlaştırılan piyangolarda taahhüt edilen ikramiye, Ödül yahut gibisi menfaatlerin Yekün rayiç bedelinin yüzde 15’i için ayrıyeten müsaade bedeli alınacak. Yurt dışından ithal edilen yahut Öbür gerçek ve hukukî şahıslar tarafından üretilen, temin edilen ya da ticaretine mevzu edilen mal ve hizmetlerin ikramiye olarak konulması halinde bu Oran iki sert olarak uygulanacak. halk Kurum ve kuruluşları ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve halk faydasına çalışan dernekler tarafından düzenlenecek piyangolardan ise müracaat yahut müsaade bedeli alınmayacak. müracaat bedeli, yine değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacak.

Düzenlemeyle yasa dışı Talih oyunlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu bağlamda her türlü eşya piyangosu, Talih oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunları oynatanlar ya da oynanmasına yer yahut İmkan sağlayanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve 10 bin güne; Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, Talih oyunu, müşterek bahis ve gibisi oyunlara internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına İmkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne; her türlü eşya piyangosu, Talih oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunlarla ilişkili olarak Nakit nakline aracılık edenler, 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne; şahısları reklam vermek ve sair surette her türlü eşya piyangosu, Talih oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunları oynamaya teşvik edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus ve 3 bin güne kadar isimli Nakit cezasıyla cezalandırılacak.

Fiziki yahut elektronik ortamlar üzerinden üçüncü şahıslarca düzenlenen her türlü eşya piyangosu, Talih oyunları ve müşterek bahis yahut gibisi oyunları oynayanlara, mahallin en Aka mülki yönetim amiri tarafından 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari Nakit cezası verilecek.

Gerekli müsaadesi Meydan lakin çekilişleri yapmayanlar, çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler, taahhütlerini yerine getirmeyenler 2 aydan 2 yıla kadar mahpus ve 3 bin güne kadar isimli Nakit cezasıyla cezalandırılacak.

Belirlenen hataların işlendiği Amel yerleri mahallin en Aka mülki yönetim amiri tarafından ihtarda bulunulmaksızın 3 aya kadar müddetle mühürlenerek kapatılacak. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip Amel yerlerinin ruhsatları, mahallin en Aka mülki yönetim amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili yönetim tarafından 5 Amel günü içinde iptal edilecek.

Bu kabahatlerle kontaklı olarak Talih oyunları, her türlü eşya piyangosu, müşterek bahis yahut gibisi oyunların oynanmasına tahsis edilen yahut oynanmasında kullanılan ya da cürmün konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan yahut oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı pahası, Türk Ceza Kanunu kararlarına nazaran müsadere edilecek.

KGK’nin vazife ve yetkilerine ait düzenlemeler

Kanunla, halk Nezareti, Muhasebe ve kontrol Standartları Şurasının (KGK) misyon ve yetkileri de düzenlendi.

Buna nazaran Konsey, mevzuata terslikleri tespit edilen Müstakil kontrol kuruluşları, Müstakil denetçiler, bilgi sistemleri ve sürdürülebilirlik kontrolü yapanlar hakkında idari yaptırım kararı verebilecek, Müstakil kontrole tabi işletmelerin finansal tablolarının standart ve düzenlemelere ahenginin nezaretini yapabilecek.

Kurul, milletlerarası standartlarla uyumlu olacak biçimde Türkiye Sürdürülebilirlik Standartlarını belirleyecek, yayımlayacak, gerektiğinde değişik işletme büyüklükleri ve kesimler prestijiyle farklı düzenlemeler yapacak, bu bahislerde kontrol yapacakları yetkilendirecek ve nezarete tabi tutacak.

Bağımsız kontrol kapsamındaki işletmelerden bilgi sistemleri kontrolüne tabi olacakları belirleyecek olan Heyet, bu kontrolün milletlerarası standartlara Müsait olarak yürütülmesini teminen düzenleme, yetkilendirme ve nezaret yapabilecek.

Kanunla, Muhasebe ve kontrol Standartları Kurumunca inceleme yapılacak kontrol kuruluşlarının belirlenmesinde dikkate alınacak müddetin hesaplanmasında uygulamada karşılaşılan karışıklıkların giderilmesi de amaçlanıyor. Buna nazaran izleyen incelemelerde mühlet, evvelki incelemeye ait Heyet kararını takip eden takvim yılından itibaren yine başlayacak.

KGK tarafından yapılan incelemeler sonucunda Müstakil kontrol kuruluşları, Müstakil denetçiler, bilgi sistemleri ve sürdürülebilirlik kontrolü yapanlar hakkında ikaz, ihtar, faaliyetin kısıtlanması, aktiflik müsaadesinin askıya alınması ve iptali iç olmak üzere Müsait yaptırımlar uygulanabilecek. aktiflik müsaadesinin iptali hali dış olmak üzere, idari yaptırım uygulanmasına karar verilen durumlarda karşıtlığı gerçekleştirenlere Daimi eğitim yükümlülüğüne ek eğitim yükümlülüğü getirilebilecek.

Takip fiyatı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve öteki ısınma sarfiyatlarına karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ek olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime temel kara iç edilmeyecek ve bu fiyat üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Yasayla bakiye takip meblağı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

İcra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek şahıs olan ve her bir icra belgesi prestijiyle asıl alacak ve ferileri iç icra takibi başlatıldığı tarihteki takip tarihinde yer Meydan takip fiyatı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar ile bu fiyatın üzerinde takip başlamış olmakla Bir arada 15 Ağustos 2022 tarihi prestijiyle belgede yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip fiyatı 2 bin lira ve altına düşen alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları şartıyla Ufak alacak kapsamına alınacak.

Böylece Ufak alacak olarak tanımlanan alacaklarından feragat eden mükelleflere, bu alacaklarını Vergi Tarz Kanunu kararlarına nazaran bedelsiz alacak kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkanı sağlanacak.

Telgraf ve Telefon Kanunu’na nazaran Hazine hissesi ödemekle yükümlü GSM operatörleri ve yetkilendirilmiş diğer işletmecilerin, takibinden vazgeçtikleri fiyat içinde Hazine hissesi hesaplanmasını gerektirir alacak bulunması halinde, icra belgesindeki takip meblağının yüzde 18’i, ödemeleri gereken Hazine hisselerinden mahsup edilmek suretiyle iade edilecek.

İcra takiplerinin sonlandırılmasını teşvik etmek hedefiyle icra takibinden vazgeçme nedeniyle alınması gereken harçlar alınmayacak.

Bankacılık Kanunu kapsamında aktiflik gösteren varlık Yönetim şirketlerince, bankalardan 15 Ağustos 2022 tarihi prestijiyle Çağ ve temlik alınan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan ferdî nitelikli her türlü kredi mukavelesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet fiyatları ve gibisi alacaklarının takibinden feragat edilmesi koşuluyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden TMSF’ye aktarılan fiyattan Fonun iştiraki olan varlık Yönetim şirketi aracılığıyla ödenecek. Bu kapsamda tasfiye edilecek meblağ bir gerçek kişinin bütün varlık Yönetim şirketlerine olan borç toplamı dikkate alınarak tespit edilecek.

Tasfiye edilen alacaklar nedeniyle borçlu tarafından, varlık Yönetim şirketlerinden yahut Hazine ve Maliye Bakanlığından vekalet fiyatı, yargılama sarfiyatı ve gibisi ayrıca bir hak ve alacak talebinde bulunulamayacak. Kapsama giren alacaklara karşılık hususun yürürlüğe girdiği tarihten sonra varlık Yönetim şirketlerince yapılmış tahsilatlar, bu şirketlerce borçlusuna iade edilecek.

Kovid-19 salgınında kesilen idari Nakit cezaları

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek gayesiyle 11 Mart 2020 tarihinden itibaren verilen ve ilgilisine bildiri edilmemiş olan idari Nakit cezaları bildirim edilmeyecek. Bildirim edilmiş olan cezaların tahsilinden vazgeçilecek. Bu hususun yürürlük tarihinden Evvel işlenen Laf konusu kabahatler için idari Nakit cezası verilmeyecek, Tahsil edilmiş olan idari Nakit cezaları ise iade edilmeyecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin kurum ve Vazifeleri Hakkında Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, ihracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan fiyatın yüzde 50’si ile yüzde 90’ı ortasında Ticaret Bakanlığınca belirlenen ölçü, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere kapital taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir