Oto galeriler için teminat kararı!

Ekonomi Eki 25, 2022 Yorum Yok

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Yordam Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklifle, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak maksadıyla teminat yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak emeliyle, 30 milyon Türk lirasına kadar teminat alma, uygulamaya ait tarz ve temelleri belirleme konusunda yetki veriliyor.

Teminat verme zaruriliği getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir evvelki hesap devrine ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü meblağında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ ÖDENMESİ HALİNDE SÜREÇLER KATILAŞMIŞ KABUL EDİLECEK

Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak açılan davalarda yönetimin daima muhatap olması ve tıpkı taşınmaz için yinelenmiş ödeme yapmak zorunda kalması nedeniyle bir düzenleme yapılıyor.

Buna nazaran kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, bildirisi dahil eksik yahut yanılgılı kamulaştırma süreçleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih prestijiyle katılaşmış kabul edilecek. Bu karar, bildirisi dahil eksik yahut yanlışlı kamulaştırma süreçleri bulunmasına karşın yönetim ismine tescil edilmiş olan taşınmazlar hakkında da uygulanacak.

Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ait mahkemelerce hükmedilen bedel, vekalet fiyatı ve yargılama masraflarının ödenmesi için, icra takibine gidilmeden evvel davacı banka hesap numarasını yazılı halde davalı yönetime bildirecek. Yönetim de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapacak.

İcranın geri bırakılması talep edilirse yönetimin teminat gösterme mecburiliği olmayacak.

Açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet fiyatları maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler yönetimlerce yapılacak.

DAVALARDA HÜKMEDİLEN TAZMİNAT İÇİN YÖNETİMLERİN BÜTÇELERİNDE ÖZEL HİSSE AYRILACAK

Kamulaştırma süreçleri tamamlanmamış yahut kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına karşın 4 Kasım 1983 tarihinden 28 Temmuz 2021 tarihine kadar kamu hizmetine ayrılan taşınmazlara yahut kaynaklara malikin isteği olmaksızın fiili olarak el konulması yahut türel el atılması sebebiyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, muhtaçlık olması halinde davalı yönetimlerin bütçelerinde özel bir hisse ayrılacak.

Merkezi idare bütçesine dahil yönetimlerin bütçelerinde sermaye sarfiyatları için öngörülen ödeneklerinin yüzde üçü, belediye ve vilayet özel yönetimleri ile bağlı yönetimleri için en son katılaşmış bütçe gelirleri toplamının, öbür yönetimler için en son mutlaklaşmış bütçe masrafları toplamının en az yüzde üçü oranında bütçelerinde hisse ayrılacak.

Alacakların toplam fiyatının ayrılan ödeneğin toplam fiyatını aşması halinde, ödemeler, taksitlerle gerçekleştirilecek. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların meblağları dikkate alınacak. Taksitli ödeme müddetince yasal faiz ödenecek.

İFM’DEKİ KURUMLARA YENİ TEŞVİK İMKANI

Ülke iktisadının milletlerarası rekabetçiliğin geliştirilmesi, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması gayesiyle yeni bir teşvik getiriliyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliğe nazaran, iştirakçi evrakı alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, bilhassa bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından yahut yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları karın yüzde 50’si kurum karından indirilecek.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için çıkarın elde edildiği hesap periyoduna ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ait malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması koşulu aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

TMSF’NİN KAYYUM ATADIĞI ŞİRKETLERE DÜZENLEME

Komisyonda kabul edilen teklifle; TMSF’nin kayyım atandığı şirketler ile ilgili düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamda; Anayasa Mahkemesince iptal edilen ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Kimi Önlemler Alınması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un ‘muvazaalı evre işlemleri’ başlıklı hususu, kanun boşluğunun giderilmesi için tekrar düzenleniyor.

Buna nazaran, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun şirket idaresi için kayyım tayinini düzenleyen hususu uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım olarak atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19 Temmuz 2018’e kadar paydaşlık hisse ve haklarına ait olarak şirket ortakları tarafından yapılmış dönem ve temlik süreçleri, Fon Kurulu’nca muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılacak ve Fon’un talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilecek. Geçersiz sayılma sürecine karşı; ilgililerce, bildirimden itibaren 1 ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilecek.

LİMANLARIN KİRAYA VERİLMESİNE AİT UNSUR METİNDEN ÇIKARILDI

Görüşmelerde; AKP’li kurul üyelerinin imzası ile verilen önerge kabul edildi. Önerge ile limanların 49 yıllığına kiraya verilmesine ait husus teklif metinden çıkarıldı.

TOPLU MUKAVELE KANUNU’NA SÜREKSİZ UNSUR EKLENİYOR

Teklifle; Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanunu’na süreksiz bir unsur ekleniyor. Bu kapsamda; konusu kabahat teşkil etmemek ve mutlaklaşmış bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla toplumsal istikrar tazminatı ödendiği tespit edilen vilayet özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut misyonlu olan sorumlular hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar süreçten kaldırılacak.

EKAP KARARI

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilebilecek süreçlerin, kapsamı genişletiliyor.

Düzenleme ile Kamu İhale Şurası kararları sonucunda müracaat sahibinin tüm savları bakımından haklı bulunması durumunda da eşit muamele prensibi gözetilerek müracaat bedelinin iade edilebilmesine imkan sağlanıyor.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir